Long Hoang

People often call me Tobi, but you can call me tonight!

Navigation
 » Home
 » About Me
 » Github
 » XML Feed

Rspec Mocks

20 Jun 2019 » ruby, rspec, mock

RSpec Mocks

https://relishapp.com/rspec/rspec-mocks/docs

Khi viết test thỉnh thoảng chúng ta muốn sử dụng mock object thay vì gọi real objects. Mục đích là giảm thời gian gọi vào database/third party api để lấy giá trị cũng như kiểm soát được giá trị luôn luôn không đổi.

User(id: integer, name: string, created_at: datetime, updated_at: datetime)

Method Stubs

allow(User).to receive(:name) { "Songoku" }

Như ở trên sẽ thông báo cho bất kì instance của class User trả về giá trị Songoku khi gọi phương thức name.

Test Double

RSpec 3 còn cung cấp 3 cách khác nhau để implement một mock object.

 • spychấp nhận tất cả các method name, và sẽ trả về chính nó nếu method đó nếu chưa được định nghĩa và tất nhiên sẽ không raise lỗi

  require 'rspec/mocks/standalone'
   
  user_spy = spy(User)
  user_spy.whatever # #<Double User()>
  
 • double sẽ raise lỗi nếu nó nhận một phương thức không có.

  require 'rspec/mocks/standalone'
   
  user_double = double(User)
  user_double.whatever # RSpec::Mocks::MockExpectationError (#<Double User() received unexpected message :name with (no args))
   
  user_double = double(User, whatever: nil)
  user_double.whatever # nil
  

  Bạn phải khai báo một cách tường mình giá trị trả về của whatever thì mới sử dụng được.

 • instance_double Cái này sẽ kiểm soát gắt hơi double một chút là không cho phép khai báo tuỳ tiện một method nào đó không có

  require 'rspec/mocks/standalone'
   
  user_inst_double = instance_double(User, whatever: nil) # RSpec::Mocks::MockExpectationError (the User class does not implement the instance method: whatever)
   
  user_inst_double = instance_double(User, name: nil)
  user_inst_double.name # nil
  user_inst_double.id # RSpec::Mocks::MockExpectationError (#<InstanceDouble(User) (anonymous)> received unexpected message :id with (no args))
  

  Nếu chúng ta chỉ muốn kiểm soát giá trị của name còn những giá trị như id, created_at đều trả về nil thì ta có thể khai báo như sau:

  user_inst_double = instance_double(User, name: nil).as_null_object
  user_inst_double.id # nil
  

Benchmark

require 'rspec/mocks/standalone'
require 'benchmark/ips'

Benchmark.ips do |bm|
 bm.report("spy") { spy(User, id: 1) }
 bm.report("double") { double(User, id: 1) }
 bm.report("instance double") { instance_double(User, id: 1) }
 bm.report("actual object") { User.new(id: 1) }
 bm.compare!
end

# Warming up --------------------------------------
#         spy   4.271k i/100ms
#        double   3.929k i/100ms
#   instance double   2.051k i/100ms
#    actual object   3.612k i/100ms
# Calculating -------------------------------------
#         spy   46.188k (±36.4%) i/s -  183.653k in  5.078702s
#        double   49.192k (±34.1%) i/s -  180.734k in  5.478936s
#   instance double   20.198k (±26.2%) i/s -   92.295k in  5.261195s
#    actual object   32.799k (±19.1%) i/s -  155.316k in  5.003408s

# Comparison:
#        double:  49192.3 i/s
#         spy:  46187.7 i/s - same-ish: difference falls within error
#    actual object:  32799.1 i/s - same-ish: difference falls within error
#   instance double:  20198.1 i/s - 2.44x slower

Hmm không hiểu tại sao instance double lại chậm hơn actual object vậy…