Long Hoang

People often call me Tobi, but you can call me tonight!

Navigation
 » Home
 » About Me
 » Github
 » XML Feed

Boostcamp ngày chủ nhật

24 Dec 2016 » ruby

Bitcoin JSON RPC

Setup một bitcoin server local để viêt exchange bitcoin web app.

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin

sudo apt-get update

sudo apt-get install bitcoind -y
cd ~/.bitcoin

Tạo một file config có tên sau : bincoin.conf

prune=600

maxconnections=12

maxuploadtarget=20

rpcuser=btnuser

rpcpassword=btnpassword

daemon=1

keypool=10000

rpcport=8392
reboot

bitcoind

https://en.bitcoin.it/wiki/Original_Bitcoin_client/API_calls_list

bitcoin-cli <method>

Sau khi đã dùng được cli, ta tiến hành chọn một ruby gem để hỗ trợ call api từ server

bitcoin-client

Tạo một rails app, install vào và bắt đầu sữ dụng https://github.com/sinisterchipmunk/bitcoin-client