Long Hoang

People often call me Tobi, but you can call me tonight!

Navigation
 » Home
 » About Me
 » Github
 » XML Feed

Customize rails generate

04 Feb 2017 » ruby, rails

Với dự án lớn, việc phân chia cấu trúc thư mục rõ ràng thì sẽ dễ dàng cho việc maintain sau này. Ngoài các thư mục MVC còn phát sinh thêm các thư mục như decorators, services object. Việc tạo tay các file trong các thư mục này sau mỗi lần generate rất phiền hà. Thay vào đó ta có thể config để nó sinh ra kèm theo khi ta rails g

rails new new_app
cd new_app 

Ta chạy lệnh rails g generator rails/my_customize

Running via Spring preloader in process 13177
Expected string default value for '--jbuilder'; got true (boolean)
   create lib/generators/rails/my_customize
   create lib/generators/rails/my_customize/my_service_generator.rb
   create lib/generators/rails/my_customize/USAGE
   create lib/generators/rails/my_customize/templates
   invoke test_unit
   create  test/lib/generators/rails/my_customize_generator_test.rb

Trong file lib/generators/rails/my_customize/my_service_generator.rb

class Rails::MyCustomizeGenerator < Rails::Generators::NamedBase
 def create_service_file
  create_file "app/services/#{name}_service.rb", <<-FILE
class #{class_name}Service
 def initialize(current_user, params)
 end
end
  FILE
 end
end

Ở đây ta muốn với mỗi lần generate nó sẽ tạo thêm một file trong thư mục services và có nội dung là

class #{class_name}Service
 def initialize(current_user, params)
 end
end

Sau đó, trong file config/application.rb Ta thêm vào:

  config.generators do |g|
   g.helper :my_customize
  end

Có rất nhiều tùy chọn config khác, ta có thêm tham khảo thêm ở [http://guides.rubyonrails.org/generators.html]

Như thế là ta đã config xong. Có thể test ngay bằng

rails g controller user/information index 
   create app/controllers/user/information_controller.rb
   route namespace :user do
    get 'information/index'
   end
   invoke erb
   create  app/views/user/information
   create  app/views/user/information/index.html.erb
   invoke test_unit
   create  test/controllers/user/information_controller_test.rb
   invoke my_service
      create   app/services/user/information_service.rb
      invoke assets
   invoke  coffee
   invoke  scss